Karmenu VellaFörra veckan höll vårt nätverk Clean Europe Network sin stora årliga konferens i Bryssel. Keynote speaker var ingen mindre än EU:s miljökommissionär Karmen Vella. Några av slutsatserna i miljökommissionärens tal var att beslutsfattare och lagstiftare måste involveras för att komma tillrätta med nedskräpningen. Det är också en fråga för nationella myndigheter och industrin, och det är av yttersta vikt att alla medborgare blir involverade. I EU, liksom över allt annars, har alla ett ansvar för att förebygga nedskräpningen. Han poängterade också att förpackningsindustrin har ett särskilt ansvar, eftersom runt 60 procent av plastskräpet består av förpackningar. För att lösa det problemet måste förpackningsindustrin bli en del av lösningen. Karmenu Vella avslutade sitt tal med att säga att skräp inte bara är skräp. Det är ett tecken på hur vårt samhälle fungerar. Det handlar inte bara om rena parker och stränder. Mängden skräp reflekterar hur vi ser på våra konsumtionsvanor. Här kan du läsa hela talet: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/stop-litter-now-summit-organised-clean-europe-network-brussels_en

Clean Europe Network har genomfört en undersökning EU:s medlemsländers lagstiftning kring nedskräpning, som presenterades på konferensen. Det som kan konstateras är att alla medlemsländer har olika lagstiftning. I de flesta länder är det en liten förseelse att skräpa ner, i några är det ett brott. En slutsats som drogs i undersökningen är att även i fall det finns ett förbud eller en bot mot att skräpa ner är det ingen medlemsstat som tillämpar lagen i någon större utsträckning. I Amsterdam till exempel utfärdades 4 böter år 2012.

På konferensen diskuterades även det nya förslaget kring nedskräpning i EU:s avfallsdirektiv, där det bland annat konstateras att nedskräpning har en skadlig påverkan på miljön och för medborgarnas hälsa, och de höga städkostnaderna är en onödig utgift för samhället.

En rad olika länders olika kampanjer presenterades – många roliga och finurliga initiativ ute bland våra medlemsländer! Här hittar du allas presentationer: http://www.cleaneuropenetwork.eu/en/stop-litter-now-summit/auo/