Mängder med marint skräp sköljs kontinuerligt upp på Sveriges kuster. Skräpet leder till många negativa konsekvenser, såväl ekonomiska som miljömässiga. I norra Bohuslän är den negativa påverkan av den marina nedskräpningen betydande. För att komma till rätta med problemet krävs det en rad initiativ och åtgärder – från lokal till internationell nivå. För att diskutera ansvarsfördelning och strategi inför framtiden bjöd Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Havsmiljöinstitutet och kommunerna i norra Bohuslän nyligen in till ett rundabordssamtal där dessa frågor diskuterades.

I norra Bohuslän har frågan om den marina nedskräpningen varit högaktuell i många år, eftersom kuststräckan är hårt drabbad av ilandflutet skräp. Idag betraktas ilandflutet skräp som avfall och är enligt dagens system kustkommunernas ansvar – trots att cirka 80 procent av skräpet längs kustremsan kommer från andra håll än den egna kommunen. Just rollfördelningen när det gäller det ilandflutna skräpet var temat för rundabordssamtalet och diskussionen kretsade just kring ansvaret. Är det ilandflutna skräpet ett kommunalt eller statligt ansvar? Hur kommer man åt själva källan för nedskräpningen, som ju är ett internationellt problem? Är städning verkligen lösningen på problemet?

Den marina nedskräpningen har klättrat på myndigheternas dagordning de senaste åren, förmodligen med anledning av det så kallade marina direktivet från EU. Direktivet har implementerats i den svenska lagstiftningen genom Havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341). I direktivet finns marint avfall med som en av elva deskriptorer, som beskriver hur en god miljöstatus ska se ut i den marina miljön. Havs- och vattenmyndigheten jobbar just nu intensivt med att ta fram nya miljökvalitetsnormer för bland annat marint avfall.

Även det faktum att den internationella IMO-konventionen har infört ett totalförbud för att slänga skräp över bord från fartyg i alla vatten från och med 2013 kan ha bidragit till att myndigheterna uppmärksammar frågan allt mer.

En annan orsak till att frågan klättrat kan vara upptäckten av det mikroskopiska skräpet i våra hav.

Alla runt bordet var eniga om det krävs en rad åtskilda åtgärder och en fortsatt aktiv samverkan för att komma åt problemet.

Vad händer nu?

Enligt Havsmiljöförordningen ska riktlinjer för god miljöstatus och miljökvalitetsnormer för marint avfall vara klara den 15 juli 2012, och den 19 mars kommer Havs- och vattenmyndigheten att skicka ut en remiss i ärendet. Remissvaren ska vara inne en månad senare – så det gäller att vara snabb med synpunkter på de nya normerna för marint avfall.

Under våren finns det ett flertal tillfällen att medverka tillsammans för att lyfta frågan, som exempelvis båtmässorna i Göteborg och Stockholm, Håll Sverige Rents strandstädningsmanifestation den 21 april, Europas maritima dag i Göteborg den 21-22 maj och under Almedalsveckan i juli.

Det är väldigt viktigt att få koll på skräpet längs vår kust. Idag finns det mycket knapphändiga data, förutom i norra Bohuslän där skräpmätningar genomförts i tio års tid. Håll Sverige Rent kommer under året att genomföra ett antal mätningar längs hela Sveriges kust, för att ta reda på mer om den marina nedskräpningen.

En annan väg att gå för att hitta lösningar på problematiken kan vara att lyfta frågan i det regeringsuppdrag för minskad nedskräpning som Naturvårdsverket just nu jobbar med. I uppdraget ska verket lämna förslag på ytterligare åtgärder för att minska nedskräpningen. Regeringsuppdraget omfattar nedskräpning i stadsmiljö och i naturen, inklusive längs våra kuster.

Det skulle också vara bra att anordna en nationell konferens om den marina nedskräpningen, så att alla inblandade aktörer kan diskutera frågan – inklusive producenter och politiker.

De medverkande vid rundabordssamtalet var bland annat representanter från Naturvårdsverket, Havs – och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen, Håll Sverige Rent, KIMO Sverige, Oslofjordens Friluftsråd, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Havsmiljöinstitutet, Västkuststiftelsen, Projekt ”Attraktiv kust”,  Tillväxt Bohuslän, N- research