Producentansvaret utökas till att producenterna finansiellt ska stöda förebyggande av nedskräpning och initiativ för skräpplockning. Det är ett av förslagen kring ändrat avfallsdirektiv som EU-kommissionen föreslagit i samband med sitt meddelande om övergången till en cirkulär ekonomi.

I somras kom EU-kommissionen med ett meddelande om cirkulär ekonomi. I meddelandet presenteras mål och initiativ som ska leda till en omställning från en ekonomi som utgår från en linjär modell till ett kretsloppssamhälle – eller en så kallad cirkulär ekonomi.

I meddelandet finns också mål och initiativ som syftar till öka resurseffektiviteten på avfallsområdet, bland annat genom höjda målnivåer för materialåtervinning. I meddelandet föreslår kommissionen även ett mål om att minska den marina nedskräpningen med 30 procent fram till år 2020 för de tio vanligaste skräpföremålen som hittas på stränderna samt för fiskeutrustning som hittas till havs.

Flera av målen på avfallssidan konkretiseras i förslag om ändring av flera direktiv, och i några av ändringarna i direktivet regleras nedskräpning.

Kommissionen skriver först i sina skäl som en punkt att:

”Nedskräpning, särskilt med plast, har direkt och negativ inverkan på miljön, och de höga saneringskostnaderna är en onödig belastning för ekonomin. Detta problem kan lösas med hjälp av särskilda åtgärder i avfallshanteringsplanerna, finansiellt stöd från producenter inom programmen för utvidgat producentansvar och korrekt efterlevnadskontroll av de behöriga myndigheterna.”

Det första förslaget där avfallsdirektivet ändras är att åtgärder för att bekämpa nedskräpning ska finnas med i de nationella avfallsplanerna. I den svenska avfallsplanen för 2012–2017 som Naturvårdsverket ansvarar för finns åtgärder för nedskräpning med.

Det andra förslaget kring ändring av avfallsdirektivet rör producentansvaret. Här har kommissionen för det första föreslagit en ny punkt som tydligare definierar vad producentansvaret innebär som lyder:
Utökat producentansvar: producentens operativa och/eller finansiella ansvar för en produkt, utvidgat till att även omfatta ledet efter konsumentledet.”
För det andra har kommissionen föreslagit en ny bilaga till direktivet, som innehåller minimikrav för producentansvar. Ett av minimikraven innebär att producenterna ska stöda förebyggande av nedskräpning och initiativ för skräpplockning.

De föreslagna regeländringarna innebär att producenterna i framtiden ska vara med och finansiera åtgärder för att minska nedskräpningen i EU – både det förebyggande arbetet och skräpplockaraktiviteter.

/Petra Holgersson