Sida 3 av 11

Åland kan bli först ut i Östersjön med plastpåsförbud

Åland kan bli först ut i Östersjön att förbjuda plastpåsar, enligt ett förslag från Östersjöfonden på Österjöns dag. Anledningen är den ofattbart stora marina nedskräpningen. Runt 10 miljoner ton avfall hamnar i våra hav varje år varav det mesta är plast. Att förbjuda plastpåsar är både en konkret handling som minskar nedskräpningen och en viktig markör för att visa på problemet med plast i våra hav.

I fredags var det Östersjöns dag, vilket firades av Östersjöfonden, en oberoende stiftelse med säte på Åland. Håll Sverige Rent var på plats med Jessica Ångström, verksamhetsansvarig för vårt arbete med havsfrågor.  Hon berättade om plasten som skräpar ned våra hav och om vårt projekt Marlin, där vi mäter skräp på 25 stränder runt Östersjön. Resultatet från mätningarna visar att det finns ett skräp för varje steg du tar på en Östersjöstrand (133 skräp/100 meter).

På Östersjöns dag var plasten ett hett diskussionsämne, inte minst eftersom våra hav sakta fylls med plast och förvandlar våra hav till världens största plastsoptipp. Att 50 procent av plastavfallet idag läggs på deponi visar att den förbrukade plasten idag inte har något värde – ett enormt resursslöseri.

Läs också artikel i Nya Ålandstidningen.

Besök från Mongoliet

Häromveckan fick vi besök av en delegation, bestående av representanter från olika departement, lärare, kommuner och NGO:s från Mongoliet. De var i Sverige för att studera hur vårt skolsystem fungerar, och framförallt hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling genom bland annat vårt Grön Flagg. Syftet med besöket är att få inspiration till arbetet med Eco-Schools (motsvarande Grön Flagg) i Mongoliet.

 

Delegationen från Mongoliet utanför vårt kontor

Vi berättade om bland annat om hur vi hela tiden kopplar arbetet med hållbar utveckling mot läroplanen och hur skolor och förskolor kan använda vårt pedagogiska material. Vi ordnade också två studiebesök för våra långväga gäster. De fick hälsa på i Hägerstenshamnens skola och i Lövhamra Natursförskola.

 

Premiär för utställning om skräp på Båtmässan

Vi har tagit hjälp av vår kompis Isabelle McAllister för att bygga en utställning om skräp i havet, för att berätta om hur förfärligt mycket skräp som finns i våra hav. Utställningen hade premiär på Båtmässan i Göteborg förra veckan.

Mer skräp än fisk i fångsten.

 

Isabelle kom och pysslade med skräp.

 

Fiskar i nät...

Vår vd som yrkesfiskare!

Utställningen är framtagen inom ramen för projektet Fishing for Litter, i samarbete med Kimo Baltic Sea.

Dalarna tar nedskräpning på allvar

I Dalarnas nya regionala avfallsplan finns mål för minskad nedskräpning med. Och för 2014 finns en åtgärd angående nedskräpning med i planerna, vilket gör kommunerna i Dalarna till några av de första i landet att koppla ihop nedskräpning med den nya nationella avfallsplanen.

Häromdagen var Emma Martinelle och Tomas Thernström från oss på Håll Sverige Rent på plats i Dalarna för att berätta om den nya vägledning kring nedskräpning för kommuner som Naturvårdsverket kommer att presentera i april, och om vilka rutiner för att kunna hantera nedskräpningsärenden som kan behövas.

Seminariet var välbesökt med cirka 35 tjänstemän och politiker från 15 Dalakommuner. Förhoppningsvis kan vi ska kunna genomföra liknande regionala träffa runt om i Sverige, med start i höst.

Lösningar kring nedskräpning saknas i avfallsutredningen

I avfallsutredningen finns nedskräpning beskrivet på ett flertal ställen ur ett problemperspektiv. Ett exempel är att problemet med nedskräpning kring återvinningsstationer och återvinningscentraler är väl beskrivet i utredningen. Men när det kommer till lösningar saknas förslag. Det skriver Håll Sverige Rent i sitt remissvar till utredningen ”Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering. Betänkande av avfallsutredningen SOU 2012:56”.

Håll Sverige Rent saknar också nedskräpningsaspekten i den föreslagna förordningen om producentansvar och förpackningar. Det saknas helt krav på producenten när det gäller förpackningar som skräpar ner, vilket Håll Sverige Rent anser vara en brist. Nedskräpningsperspektivet borde finnas med i kapitlet med krav på förpackningars utformning. Det kan exempelvis ske genom att ställa krav på förpackningar som är avsedda att förvara dryck, mat eller annan konsumtion utanför hemmet så att förpackningarna enkelt kan förvaras i en ficka eller väska på väg mot en papperskorg eller återvinningsstation.

Håll Sverige Rent anser också att producenternas ansvar för information om förpackningars miljöpåverkan bör förtydligas i förordningen, för att minimiera risken att förpackningar hamnar som skräp.

Utredningen har även tittat på om den negativa effekten på miljön från förpackningar och förpackningsavfall har minskat. Här saknar Håll Sverige Rent förslag och åtgärder när det gäller förpackningar och nedskräpning. Utredaren påpekar att konsumtionen har ökat och konsumtionsmönstren har ändrats. Eftersom allt mer mat och dryck konsumeras utanför hemmet är en konsekvens av de förändrade konsumtionsmönstren att allt fler förpackningar hamnar som skräp på gator, torg, parker och i naturen. Utredningen borde ha utrett även nedskräpning ur detta perspektiv.

Håll Sverige Rent skriver vidare i sitt remissvar att ett insamlingssystem baserat på materialströmmar skulle vara att föredra för att minska nedskräpningen, förutsatt att fraktionerna samlas in tillräckligt utsorterade för återvinning.

Skräpfokus på årlig kommunkonferens

Att nedskräpningsfrågan är en viktig fråga som berör många blev tydligt på vår stora kommunkonferens förra veckan.

Hans Wrådhe och Linn Åkesson från Naturvårdsverket diskuterar med Marie Falk från Göteborgs Stad

Först ut på konferensen var Hans Wrådhe, som arbetar som enhetschef på Naturvårdsverket. Han berättade om den nya vägledning till kommunerna, som är tänkt ge stöd i det strategiska arbetet mot nedskräpningen. Naturvårdsverket rekommenderar bland annat kommunerna att utarbeta planer mot nedskräpningen, som bör vara kopplade till den nationella avfallsplanen. En sådan plan kan innehålla:
– kartläggning och mätning
– mål och åtgärder
– organisation
– kommunikation och erfarenhetsutbyte
– budget och till sist
– uppföljning

Efter Hans Wrådhe var det Sanna Due Sjöström, handläggare på Naturvårdsverket. Sanna betonade att det är viktigt att arbeta aktivt för att förebygga nedskräpning. Hon berättade också det nya målet för att minska nedskräpning i den nya nationella avfallsplanen. Vidare visade Sanna vad kommunerna har att förvänta av Naturvårdsverket i samband med det regeringsuppdrag som gavs 2011 och som ska vara slutrapporterat 2013. Naturvårdsverket kommer då att vägleda kommuner, ta fram och tillgängliggöra skräpmetoder i samarbete med Håll Sverige Rent, följa upp det nationella målet samt revidera föreskriften om innehåll i avfallsplanen så att den kompletteras med krav på nedskräpning. Och vad kan då kommuner göra, enligt Sanna Due? Jo – ta del av vägledningen, prioritera nedskräpningsfrågan, Utveckla samarbetet mellan olika delar i kommunen, dialog och erfarenhetsutbyte med andra kommuner samt genomföra aktiviteter mot nedskräpning.

Linn Åkesson, jurist på Naturvårdsverket, berättade sedan om de lagar och regler som finns kring nedskräpning. Förutom en genomgång av befintliga paragrafer berättade Linn även om en rad intressanta rättsfall på området, bland annat om då hö har betraktats som skräp.

Efter lunch var det dags för en genomgång av de metoder för mätning och kartläggning som Håll Sverige Rent tagit fram med stöd av Naturvårdsverket och i samarbete med Statistiska Centralbyrån. De metoder som presenterades var de för tätorter (stora, mellanstora och mindre städer), för parker och grönområden samt för stränder. Även den mobilapp som Håll Sverige Rent tagit fram för kunna rapportera om nedskräpning presenterades.

Marie Falk och Ingvar Brattefjäll från Årets kommun – Göteborg – berättade sedan om sitt mycket framgångsrika arbete mot nedskräpning. Kampanjen heter ”Tänk!”, som är en del i samverkansorganisationen ”Trygg, vacker stad”.

Hans Skoglund, affärsutvecklare Borås Energi och Miljö samt Sjuhärads kommunalförbund, berättade sedan om hur de har kopplat sin avfallsplan till en plan för minskad nedskräpning. Staden har som mål i avfallsplanen att minska nedskräpningen med 50 procent till år 2020. Staden mäter skräpmängder för att kunna följa upp och arbetar proaktivt med förebyggande åtgärder för att minska nedskräpningen.

På tur stod Claes Thunblad, som nyligen lämnat Stockholm stad och istället börjat arbeta som kommunpolitiker i Järfälla. Han berättade om de olika perspektiven – tjänsteman, medborgare och politiker och hur man enklast kan få ihop de tre världarna. Hans slutsats var bland annat att det är viktigt att synliggöra, kommunicera och engagera. Hans tips var många och några var: genomför skräpmätning, håll Skräpplockardagar, sök samverkan, kommunicera det egna ansvaret, var proaktiv i kontakten med media och planera arbetet.

Sist ut var Carina Lundeholm från Jönköping, som berättade om stadens samverkanskampanj ”Rena rama Jönköping”. Lokalt projekt mot nedskräpningen i city, som startade våren 2010 i samverkan med tekniska kontoret och fastighetsägare och som drivs av reklambyrån CCJ på uppdrag av Jönköping City.

Viktigt med kostnadsfri återvinning för skrotbåtar

Skrotbåtar var temat på vår workshop i måndags. En sak som deltagarna var överens om var att det är viktigt att det är kostnadsfritt att lämna in sin båt för återvinning. På så sätt förebygger vi att problemet uppstår genom att skrotbåtar hamnar i naturen och skräpar ner.

Deltagarna på skrotbåtsworkshopen diskuterar

I Finland fungerar detta genom att ett avfallsbolag tar emot båtar gratis medan båtägaren står för transporten till speciella uppsamlingsplatser som finns över hela landet. Detta var alla deltagarna var positiva till. Deltagarna föreslog även att ett producentansvarssystem eller miljöavgifter skulle kunna lösa den ekonomiska frågan med båtskrotning.

En rad aktörer från bland annat båtbranschen, avfallsbranschen, försäkringsbranschen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen deltog i workshopen. Syftet med diskussionerna var att identifiera problemen med skrotbåtar och hur stora dessa är när det gäller nedskräpning och andra miljöproblem, samt att diskutera återvinning av material på en båt och vilka lösningar som kan finnas för att ta hand om skrotbåtar på ett effektivt och miljöanpassat sätt.

Vi vann Publishing-Priset för bästa ämneswebbplats!

Håll Sverige Rents webbplats Skräpplockardagarna 2012 vann i onsdags pris för bästa ämneswebbplats i tävlingen Svenska Publishing-Priset. Dessutom vann stiftelsen Videopriset för extra bra videoanvändning på webbplatsen för de animerade filmer om skräpproblematiken.

Photo: Skräpplockardagswebben vann i tävlingen Svenska Publishing-Priset! Yay! www.skrapplockardagarna.se

Statyetterna för Publishing-Priset

Så här glada blev vi!

Thomas Morén, Construct It, Johanna Nordin, Håll Sverige Rent och Petra Holgersson, Håll Sverige Rent

 

Många möten på Skolforum

Tillsammans med WWF, Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Skogen i Skolan, LRF och Outdoor Teaching träffade vi tusentals pedagoger på Skolforum i Stockholm. Tack för alla bra frågor och tankar vi fick från er alla. Välkomna att gå in på www.hsr.se/skola för att läsa mer om det nya uppdaterade Grön Flagg och tack för årets Skolforum!

 

Paralyses by analyses – eller kan vi agera nu?

I förra veckan träffade Jessica Ångström från Håll Sverige Rent forskare från Holland, England och Sverige i samband med ett symposium om marin nedskräpning, som arrangerades av Örebro Universitet.

På symposiet berättade en forskargrupp på MTM Research Centre vid Örebro Universitet att de undersöker huruvida den plast vi finner i våra hav kan läcka eller vara bärare av andra miljögifter, så kallade POPs (persistent organic pollutants), föroreningar som tar mycket lång tid att brytas ned. Forskarna har tagit prover i några av de gigantiska virvlar av plast som finns i våra världshav tillsammans med initiativet Algalita – en segelbåt och besättning som brinner för havets miljöfrågor och som tar med sig forskarteam ut på havet för att möjliggöra olika provtagningar. Forskarna har håvat efter små, små skräppartiklar och analyser nu resultaten. Förhoppningsvis kan vi veta mer i framtiden.

Det finns flera kunskapsluckor gällande nedskräpningen av våra hav – inte minst i Östersjön. Frågan börjar därför ta fart på allvar även bland forskare och universitet.

I veckan utlyste Formas och Svenskt Vatten medel för forskning av marina föroreningar, där marin nedskräpning var ett prioriterat område. Medlen ska delvis kunna gå till forskning som ger vidare underlag för att kunna genomföra EUs marina direktiv. Genom EU:s marina direktiv ska alla medlemsländer fastställa god miljöstatus av haven, och där ingår bland annat marin nedskräpning som en deskriptor för att fastställa god miljöstatus. Vi vet att skräpet skadar djurlivet genom att djur äter eller trasslar in sig i skräp – men vi behöver också identifiera en art som kan fungera som indikator för skräpet i haven för att kunna följa utvecklingen.

Det finns idag många rapporter om mikroplaster i våra hav, från alla delar av världen, men vi behöver gemensamma mätmetoder för att kunna jämföra data och statistik. Det finns flera källor till mikroplasten, såsom peeling-krämer; avrinning från land som för med sig svarta skräppartiklar som tros komma från däck och vägslitage; långa fibrer som forskarna hittar i prover tros komma från fleecetröjor och andra textilier som våra reningsverk inte har möjlighet att rena.  Troligen spelar det stora skräpet en viktig roll – eftersom det egentligen inte försvinner – utan bara bryts ned till mindre och mindre bitar.

Vi behöver veta mer – men vi vet också tillräckligt för att agera NU! Efterlevnaden av lagar och direktiv måste skärpas, det måste vara enkelt för individer och företag att hantera avfall korrekt, och vi måste ständigt jobba med attityder och beteende, för nedskräpningen av våra hav är verkligen onödigt – ett av våra mest onödiga miljöproblem!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén