För första gången någonsin finns ett lagförslag där nedskräpning är med i EU:s avfallslagstiftning. Redan i skälen till  förslaget till nytt avfallsdirektiv skriver EU-kommissionen att nedskräpning har en skadlig påverkan på miljön och på människors välbefinnande och att kostnaderna för att städa är onödiga för samhället.

I förslaget till nytt EU-direktiv om avfall står vidare att alla medlemsstaters nationella avfallsplaner ska inkludera åtgärder för att bekämpa alls slags nedskräpning och åtgärder för att städa upp alla typer av skräp. Dessutom vill kommissionen att länderna delar goda exempel kring hur de bekämpar nedskräpning.

EU-kommissionen vill också att de producenter som omfattas av producentansvar, och vars produkter hamnar som skräp, ska informera om förebyggande av nedskräpning till de som använder produkterna.

Alla länder ska också förbjuda nedskräpning och även införa straff för de som bryter mot förbudet att skräpa ner.

Dessutom föreslås att avfallet från städning av gator, innehåll i papperskorgar och avfall från parker ska ingå i definitionen för kommunalt avfall.

EU-kommissionen skriver även i paketet för en cirkulär ekonomi att FN:s hållbarhetsmål om en betydande minskning av marint skräp till 2025 ska uppnås.

Se Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2008/98/EC on waste, COM(2015) 595