Naturvårdsverket har nu presenterat den nya nationella avfallsplanen ”Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017”.  Ett av de fem prioriterade områdena i planen är hushållens avfall, och en del av detta område rör nedskräpning.

Förutom att nedskräpning nu är en del i den nationella avfallsplanen avser Naturvårdsverket också att komplettera föreskrifterna om innehållet i kommunala avfallsplaner med ett krav på att avfallsplanen ska innehålla åtgärder mot nedskräpning.

Målet i planen är att nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs stränder. Naturvårdsverket kommer att följa kommunernas arbete med utgångspunkt i de ”skräpmätningar” som kommunerna gör. Metoder för sådana mätningar ska göras tillgängliga av Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent.

Enligt Naturvårdsverket kräver arbetet för minskad nedskräpning olika angreppssätt. Attityder till nedskräpning behöver ändras – det är till exempel viktigt att göra tydligt att det varken är acceptabelt eller tillåtet att skräpa ner. Enligt planen behöver kommuner och andra aktörer uppmärksammas på sin roll när det gäller att påverka attityder. Fokus bör flyttas från att reagera på problemet till att i stället förebygga uppkomsten av nedskräpning.

För kunna genomföra det arbetet behövs verktyg och vägledning om hur kommunerna kan ta sitt ansvar och utveckla sitt arbete för minskad nedskräpning.

Naturvårdsverket har idag ett regeringsuppdrag under 2011 till april 2013 om en särskild satsning för att minska nedskräpningen, ett uppdrag vi på Håll Sverige Rent samarbetar med Naturvårdsverket om. I uppdraget kommer en vägledning till kommunerna tas fram och metoder för skräpmätning att utvecklas.

För att nå målen kan kommunerna till exempel ta del av vägledningen, utveckla en handlingsplan med fungerande åtgärder för att minska nedskräpningen, genomföra aktiviteter tillsammans med andra aktörer som exempelvis skolprojekt, skräpplockaraktiviteter och lokala informationskampanjer. Följa upp de aktiviteter som görs genom till exempel skräpmätningar är ett annat förslag och ett annat är att utveckla samverkan mellan kommunernas olika avdelningar. Vidare föreslås att kommunerna har dialoger och erfarenhetsutbyten med varandra för att lära av goda exempel.