I sitt remissvar om EU:s förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar föreslår Håll Sverige Rent att en avgift införs på alla plastpåsar. Syftet är att minska nedskräpningen och öka återanvändningen.

För att komma tillrätta med nedskräpningen av plastprodukter har EU-kommissionen har nyligen föreslagit att användningen av tunna plastbärkassar ska minska, och att medlemsstaterna ska vidta åtgärder så att detta sker. Enligt förslaget kan åtgärderna vara nationella minskningsmål, ekonomiska styrmedel eller saluföringsrestriktioner.

Den svenska regeringen höll nyligen ett remissmöte för att samla in idéer om vilka åtgärder som skulle kunna genomföras i Sverige för att leva upp till förslagets syften. Regeringens skriver i sin preliminära ståndpunkt inför remissmötet att Sverige redan har styrmedel på plats för plastpåsar genom producentansvaret för förpackningar. Regeringen skriver också att det är viktigt att använda livscykelperspektivet när man bedömer kassarnas miljöpåverkan och vilka alternativa effekter som kan uppstå om man vidtar åtgärder endast mot tunna plastbärkassar.

Håll Sverige Rent stödjer delvis EU:s förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar, men anser att produktionen av alla plastpåsar bör minska ur ett resursperspektiv. I remissvaret skriver Håll Sverige Rent att det också är viktigt att själva designen av plastpåsarna ska eftersträva ökade möjligheter för återanvändning. Det behövs en mer generell skrivning som omfattar alla plastpåsar. Det finns en risk för suboptimering om enbart tunna plastbärkassar omfattas, eftersom producenterna skulle kunna öka tjockleken på plastpåsarna för att komma undan avgiften, vilket skulle leda till ökad användning av plast.

Håll Sverige Rent föreslår att Sverige inför en avgift för plastpåsar. Avgiften ska verka förebyggande för att minska slentriankonsumtionen av plastpåsar, och den ska användas till att bygga upp en fond som kan finansiera förebyggande insatser mot nedskräpning och för en ökad återvinning. Det är angeläget att plastpåsar inte är gratis, och en avgift sätter ett värde på en produkt som leder till ett ökat upplevt värde, vilket ökar återanvändningen och leder till minskad nedskräpning. Håll Sverige Rent understryker att avgiften på plastpåsarna inte ska tillfalla handlaren, som den gör i många fall idag. Vinstmarginalen på plastpåsar är många gånger hundra procent, och incitamentet att minska användningen av plastpåsar saknas då helt hos handlaren.