Nedskräpningen är ett faktum – människor lämnar många spår efter sig i stadsmiljö, natur och längs stränder i form av skräpföremål som ligger på fel plats. Och kommunerna upplever skräpet som ett problem – i stadsmiljö anser hälften av kommunerna att problemet finns i stor utsträckning. Det visar en utvärdering som Naturvårdsverket genomfört.

För drygt ett år sedan gav regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket att genomföra en särskild satsning för minskad nedskräpning. Som en del i det arbetet har myndigheten nu genomfört en utvärdering, ”Det här är ingen skräpfråga”,  som belyser kommunernas syn på nedskräpningen och vilka insatser som kommunerna gör, vilka resultat som uppnåtts och vilka förutsättningar kommunerna har att arbeta mot nedskräpning. Undersökningen har genomförts genom enkäter och djupintervjuer.

Förutom att många kommuner upplever nedskräpningen som ett stort problem anser mer än hälften att det endast i liten utsträckning finns tillräckliga kunskaper kring nedskräpningens effekter.

Den främsta anledningen till att kommunen bör arbeta mot nedskräpningen är enligt de tillfrågade kommunerna att staden ska upplevas som ren och snygg, att det ska vara fint i staden vilket är av stor vikt både för besöksnäringen och för de egna medborgarna. Men även trygghetsperspektivet lyfts fram – att en skräpig miljö kan upplevas som otrygg och dessutom uppmuntra till än mer nedskräpning.

Undersökningen visar också att få kommuner har en ansvarig person som ska driva ett förebyggande arbete mot nedskräpning. Ingen av de tillfrågade kommunerna har någon som arbetar heltid med detta. Hela 70 procent uppger att det inte finns tillräckliga resurser, medan  knappt hälften menar att det finns politisk förankring i kommunen för att arbeta med nedskräpningsfrågor.

Styrka i arbetet mot skräpet är enligt kommunerna politisk stöd, kontaktnät och samverkan samt resurser för ett förebyggande arbete mot nedskräpning. Synlig städning är också en återkommande önskvärd åtgärd från kommunerna.

Svagheter i arbetet är bristande resurser samt att arbetet mot nedskräpning har drivits i projekt vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter.

Många av kommunerna efterfrågar insatser från andra myndigheter. De mest återkommande önskemålen är rikstäckande informationskampanjer i TV och press, att polisen ska lyfta nedskräpningen högre på sin dagordning, återinföra skrotningspremien samt att tillföra resurser till kommunerna.