I avfallsutredningen finns nedskräpning beskrivet på ett flertal ställen ur ett problemperspektiv. Ett exempel är att problemet med nedskräpning kring återvinningsstationer och återvinningscentraler är väl beskrivet i utredningen. Men när det kommer till lösningar saknas förslag. Det skriver Håll Sverige Rent i sitt remissvar till utredningen ”Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering. Betänkande av avfallsutredningen SOU 2012:56”.

Håll Sverige Rent saknar också nedskräpningsaspekten i den föreslagna förordningen om producentansvar och förpackningar. Det saknas helt krav på producenten när det gäller förpackningar som skräpar ner, vilket Håll Sverige Rent anser vara en brist. Nedskräpningsperspektivet borde finnas med i kapitlet med krav på förpackningars utformning. Det kan exempelvis ske genom att ställa krav på förpackningar som är avsedda att förvara dryck, mat eller annan konsumtion utanför hemmet så att förpackningarna enkelt kan förvaras i en ficka eller väska på väg mot en papperskorg eller återvinningsstation.

Håll Sverige Rent anser också att producenternas ansvar för information om förpackningars miljöpåverkan bör förtydligas i förordningen, för att minimiera risken att förpackningar hamnar som skräp.

Utredningen har även tittat på om den negativa effekten på miljön från förpackningar och förpackningsavfall har minskat. Här saknar Håll Sverige Rent förslag och åtgärder när det gäller förpackningar och nedskräpning. Utredaren påpekar att konsumtionen har ökat och konsumtionsmönstren har ändrats. Eftersom allt mer mat och dryck konsumeras utanför hemmet är en konsekvens av de förändrade konsumtionsmönstren att allt fler förpackningar hamnar som skräp på gator, torg, parker och i naturen. Utredningen borde ha utrett även nedskräpning ur detta perspektiv.

Håll Sverige Rent skriver vidare i sitt remissvar att ett insamlingssystem baserat på materialströmmar skulle vara att föredra för att minska nedskräpningen, förutsatt att fraktionerna samlas in tillräckligt utsorterade för återvinning.