Månad: mars 2012

Miljökvalitetsnormer för skräp i havet

Avfallsmängderna i den kustnära miljön, på havsbotten och i den fria vattenmassan (inklusive havsytan), ska minska.

Så lyder förslaget på den miljökvalitetsnorm för skräp i havet, som Havs- och vattenmyndigheten föreslagit i sin remiss God havsmiljö. En miljökvalitetsnorm är en rättsligt bindande norm, som i det här fallet talar om den lägsta godtagbara miljökvaliteten för Nordsjön och Östersjön. Åtgärderna för att nå normerna kommer att presenteras i ett åtgärdsprogram, som i ett första steg ska vara klart 2015. Vilka åtgärder det handlar om är inte klart ännu.

Remissen God havsmiljö är det första stegen i genomförandet av havsmiljöförordningen (2010:1341), en förordning som för in EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG) i svensk lagstiftning. Remissen är uppdelad i två rapporter, en om vad som kännetecknar en god miljöstatus i respektive förvaltningsområde och en om miljökvalitetsnormer, samt ett förslag på en föreskrift.

Havsmiljöförordningens övergripande mål är att upprätthålla eller uppnå en god miljöstatus till år 2020. I remissen har Havs- och vattenmyndigheten bestämt vad som kännetecknar en god miljöstatus för en rad olika tillstånd i havet, bland annat för marint avfall. Den deskriptor som rör marint avfall (finns elva deskriptorer i EU:s direktiv) lyder ”Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på kustmiljön och den marina miljön”

Enligt remissen saknas exakta kunskaper om i hur hög grad marint avfall orsakar skada på populations- och systemnivå. Men det är väl känt att marint avfall orsakar skada på individnivå, genom exempelvis insnärjning och kvävning. I avsaknad av exakt kunskap ska enligt myndigheten försiktighetsprincipen gälla, och de totala avfallsmängderna minskas. Först när kunskapen om de skadliga nivåerna finns kan kvantitativa gränser ersätta mål om långsiktigt minskade trender.

När det gäller nedskräpning av haven har EU tidigare bestämt (i havsmiljödirektivet) att god miljöstatus för kriteriet som rör avfall ska vara:

–          ”Mängden avfall, inklusive dess nedbrytningsprodukter, förorsakar inte skada på kustmiljön och den marina miljön”, samt

–          ”Avfall som påverkar eller kan antas påverka marina organismer negativt visar en långsiktigt minskande trend”.

Indikatorerna, som är specifika verktyg för att kunna mäta tillståndet i miljön, ska vara ”mängd avfall på referensstränder” och ”mängd avfall på havsbotten”.  För god miljöstatus för marina organismer saknas en svensk indikator.

För kriteriet om referensstränder har Havs- och vattenmyndigheten i det första steget enbart lagt förslag om förvaltningsområdet för Nordsjön, med motivet att ”befintliga övervakningsinsatser enbart möjliggör uppföljning av mängden avfall på stränder i Nordsjön”.

God miljöstatus för indikatorn ska enligt myndigheten vara att det genomsnittliga antalet föremål som noteras vid räkning av marint avfall i Bohuslän under perioden 2015-2010 ska vara signifikant lägre än det genomsnittliga antalet föremål som noterats under perioden 2010-2015. Ett alternativ är att antalet föremål visar en signifikant minskande trend av ett femårigt löpande medelvärde.

För mängden avfall på referensstränder längs Östersjöns kuster finns enligt förslaget en utvecklingsbar indikator.

För avfall på havsbotten är det svårt att sätta en rimlig gräns för god miljöstatus, en sådan kan sättas först 2018 med stöd av mätningarna som skett fram till dess.

 

Kylslagen filminspelning i Simrishamn

Filmerna för Kusträddardagen och Fishing for Litter är inspelade! Vi jobbade hårt vid vackra och kylslagna Baskemölla och på fiskebåten Vingarö. Fantastiska skådisar, professionellt filmteam, underbart ljus och skånsk kyla – härligt!

Frusna och tappra statister på stranden i Baskemölla.

 

Christian in action.

 

Nu drar vi ut på sjön!

Pernilla på fiskebåten Vingarö

 

Vår skeppare Olle Viberg är med i Fishing for Litter – ett projekt som Håll Sverige Rent och KIMO Baltic Sea håller i tillsammans.

Yrkesfiskare Olle Viberg - vår skeppare och hängiven Fishing for Litter-medlem

Yrkesfiskarna som deltar i projektet Fishing for Litter tar med sig det skräp som fastnar i näten eller i trålen med in i hamn för vidare hantering. Nattens skörd i trålen var en tvättmaskin – full med flundror!

Nattens skörd - en tvättmaskin!

 

KIMO Baltic Sea

 

 

Skräp på mässan i Stockholm

På Stockholmsmässan pågår just nu den stora båtmässan Allt för sjön. Vi på Håll Sverige Rent är där och uppmanar båtfolket att inte kasta skräp i hav och sjöar med parollen ”Inte från min båt”.

Andreas Frössberg från Håll Sverige Rent på båtmässan Allt för sjön i Stockholm

Den marina nedskräpningen är ett stort och reellt problem. Mängder med skräp hamnar i våra hav och sjöar varje år – skräp som skadar sälar, fåglar, fiskar och andra marina djur, skräp som förfular vår miljö och som skadar sjöfart och fiskenäringen.

På mässan visar Håll Sverige Rent även projektet Marlin – Baltic  Marlin Litter, ett samarbetsprojekt med fyra länder kring Östersjön, som går ut på att sätta fokus på marin nedskräpning, samla in fakta kring problemet och kommunicera problematiken till allmänheten.

Även projektet Fishing for Litter visas på mässan. Det är ett projekt som Håll Sverige Rent driver tillsammans med KIMO Baltic Sea, och som i korthet går ut på att yrkesfiskare tar med sig det skräp som fastnat i deras fiskeutrustningar med in i hamn.

 

Det är inte bara Håll Sverige Rent som för fram budskapet om marin nedskräpning. Mitt bland alla båtar och alla båttillbehör finns även Havs- och vattenmyndigheten, som också uppmanar folk att inte kasta skräp. Myndigheten lockar också människor att delta i kampanjen Kusträddarna – en kampanj som går av staplen på Kusträddardagen den 12 april.

Havs- och vattenmyndigheten på mässan Allt för sjön i Stockholm

Även Skärgårdsstiftelsen deltar med en skräpvinkel på mässan. Stiftelsen genomförde nyligen skräpdyk i några hamnar, och presenterar resultatet av dyken på båtmässan.

Cecilia Wibjörn från Skärgårdsstiftelsen framför sin skräputställning

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén